پرسشنامه مقیاس شرم درونی شده

هدف این آزمون اندازه گیری تجربه هیجانی انزجاری است ودارای ۳۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.