پرسشنامه مقیاس شخصیت نوع D

این پرسشنامه دارای ۱۴ جمله است وگزینه های پاسخ آنها بصورت گزینه های غلط،نسبتا غلط،خنثی،نسبتا صحیح،وصحیح میباشد.