پرسشنامه مقیاس سیاست های ارزیابی عملکرد

هدف این ابزار بررسی اثربخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان است.ودارای ۱۵ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.