پرسشنامه مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی

این آزمون مهارتهای اجتماعی کودکان را توصیف میکند که دارای ۶۲ عبارت وشیوه نمره گذاری است وروایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.