پرسشنامه مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است ودارای روش نمره گذاری است واین مقیاس براساس ۳ درجه نقطه ای از ۰تا۲ تنظیم شده است.