پرسشنامه مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

45,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است ودارای روش نمره گذاری است واین مقیاس براساس ۳ درجه نقطه ای از ۰تا۲ تنظیم شده است.