پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر

هدف این ابزار ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی یا روابط دونفری مشابه آن است.ودارای ۳۲ سوال وشیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.