پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر

40,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی یا روابط دونفری مشابه آن است.ودارای ۳۲ سوال وشیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.