پرسشنامه مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

هدف این ابزار اندازه گیری آشنایی(نامزدی)است.ودارای ۱۹ سوال وروش نمره گذاری واعتبار وروایی میباشد.