پرسشنامه مقیاس رضایت زناشویی

هدف این آزمون اندازه گیری رضایت زناشویی است.ودارای ۱۳ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته ست.