پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

این پرسشنامه متعلق به پلهام،اتکینز،مورفی،وایت است ودارای ۲۰ عیبرا میباشد و روایی و پایایی وروش نمره گذاری ندارد.