پرسشنامه مقیاس دینداری در کار

هدف این آزمون سنجش میزان ایمان در امورشغلی است ودارای ۱۵ عبارت است که آزمودنی باید با استفاده از یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خودرابیان کند.ودارای روش نمره گذاری وروایی ،پایایی میباشد.