پرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم ب دانش آموزی

این ابزار دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین ودینداری است وشامل ۱۰۴گویه میباشد .