پرسشنامه مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران فرم دانشجویی

این ابزار شامل دیدگاهها و رفتارهای متفاوت افراد نسبت به دین و دینداری است و شامل ۱۱۳ گویه میباشد.