پرسشنامه مقیاس دلسوزی به خود

این ابزار یک مقیاس خود گزارشی ۲۶ سوالی است. ودارای روش نمره گذاری،پایایی و اعتبار میباشد.