پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴ عبارت است که بصورت خفیف شدید ،متوسط و عدم وجود نمره گذاری میشود.
40,000.00 ریال – خرید
40,000.00 ریال – خرید