پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

این پرسشنامه دارای ۱۴ عبارت است که بصورت خفیف شدید ،متوسط و عدم وجود نمره گذاری میشود.