پرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم معلمان)

این پرسشنامه یک آزمون ۵۶ عبارتی است که از مجموعه ۳ زیر مقیاس تشکیل شده است. که گزینه های پاسخ به آنها آری خیر میباشدودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.