پرسشنامه مقیاس درجه بندی مهارتهای اجتماعی کودکان(فرم والدین) –

این ابزار یک آزمون ۵۶ عبارتی است که دارای ۳ زیر مقیاس میباشد. ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.