پرسشنامه مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی

این آزمون مقیاس درجه بندی عملکردتحصیلی،تاثیر مشکلات رفتاری کودک برتولیدتحصیلی ودقت کلاس اولی ها تاکلاس ششمی ها را می سنجد.ودارای ۱۹ ماده است که چهار عامل را می سنجند.ودارای شیوه نمره گذاری است.