پرسشنامه مقیاس درجه بندی سندروم آسپرگر و اختلال فراگیر رشدی با عملکرد بالا

این پرسشنامه توسط سون گرایسون طراحی و توسط سعید رضایی ترجمه شده است دارای جدول درجه بندی است . وضعیت رفتاری ، زبان و گفتار ، شناختی و حسی را مورد ارزیابی قرار می دهد