پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری معلمینCPRS)

این پرسشنامه متعلق به کانرز میباشد که شامل ۳۹ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کم،متوسط،زیاد است وروایی،پایایی،وروش نمره گذاری ندارد.