پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری مربی)

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۳عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها هیچ،کم،متوسط،زیاد است ومتعلق به کانرز میباشد که روایی ،پایایی،وشیوه نمره گذاری ندارد.