پرسشنامه مقیاس خود کارآمدی جنسی -کنش ورزی نعوظی

هدف این آزمون اندازه گیری اطمینان وشایستگی کنش وری نعوظی مردان است .ودارای ۲۵ ماده که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای تنظیم شده است.ودارای پایایی و روایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.