پرسشنامه مقیاس خود پنداره راجرز

این مقیاس دارای دو فرم است در ابتدا فرم الف رادراختیار آزمودنی قرار می دهیم آزمودنی شماره ای را که صلاح می داند(منظور دوری یا نزدیکی به صفت است )علامت میزند سپس فرم(ب )را به اونشان می دهیم که هر خانه ای را که لاح بداند علامت میزند.