پرسشنامه مقیاس خود سنجی اضطراب s.a.s

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال ۴ گرینه ی می باشد. این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد.