پرسشنامه مقیاس خود انتقادی

هدف این آزمون اندازه گیری بی ارزشی وبی کفایتی و احساس حقارت و پوچی وتنهایی است. ودارای ۲۲ ماده و روش نمره گذاری است و از پایایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.