پرسشنامه مقیاس خودپنداره پیرز-هریس

39,000 ریال – خرید
این ابزار شامل ۸۰ عبارت است واز اعتباروپایایی برخورداراست ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.