پرسشنامه مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

هدف این ابزار اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان است.وبر روی گروه ۳۰۰ نفری از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران هنجاریابی شده است واز روایی و پایایی برخوردار است .ودارای شیوه نمره گذاری است.