پرسشنامه مقیاس خرسندی زناشویی

هدف این پرسشنامه اندازه گیری سطح خرسندی زناشویی در زمان اجرای پرسشنامه است.ودارای ۱۰ سوال و روش نمره گذاری و روایی میباشد.