پرسشنامه مقیاس خرسندی زناشویی

45,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه اندازه گیری سطح خرسندی زناشویی در زمان اجرای پرسشنامه است.ودارای ۱۰ سوال و روش نمره گذاری و روایی میباشد.