پرسشنامه مقیاس خانواده گرایی

هدف این آزمون اندازه گیری پیوند خانوادگی است.ودارای ۱۶ ماده وروش نمره گذاری است واز پایایی و روایی برخوردار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.