پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی

45,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجیدن استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش است.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.