پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی

هدف این آزمون سنجیدن استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش است.ودارای ۴۰ سوال وروش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.