پرسشنامه مقیاس تنیدگی پس از زایمان

هدف آزمون اندازه گیری تنیدگی پس از زایمان است.ودارای ۵۵ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.