پرسشنامه مقیاس تنیدگی پس از زایمان

50,000 ریال – خرید
هدف آزمون اندازه گیری تنیدگی پس از زایمان است.ودارای ۵۵ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.