پرسشنامه مقیاس تعارض کار -خانوادهو خانواده -و کار

هدف این آزمون اندازه گیری تعارض کار -خانواده وخانواده وکار است.ودارای ۱۰ ماده وروایی وپایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.