پرسشنامه مقیاس ترس از شکست

هدف این آزمون اندازه گیری گرایش به ارزیابی تهدید کننده واحساس اضطراب درشرایط احتمالی شکست است. ودارای ۵ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.