پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری

این آزمون دارای ۵۷ عبارت و روش نمره دهی که از روایی و پایایی برخوردار است که استرس پرستاری را مورد اندازه گیری قرار می دهد.