پرسشنامه مقیاس تاب آوری روان شناختی

هدف این پرسشنامه اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید است که شامل ۲۵ سووال است که هر سوال درمقیاس لیکرت درجه بندی میشود. ودارای روش نمره گذاری،همسانی درونی،پایایی باز آزمایی، وروایی است.