پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ عبارتی

این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا مخالفم،تاحدی مخالفم،کمی مخالف،کمی موافق،تاحدی موافق،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.