پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف ۱۸ عبارتی

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا مخالفم،تاحدی مخالفم،کمی مخالف،کمی موافق،تاحدی موافق،کاملا موافقم است ودارای روش نمره گذاری و پایایی و روایی است.