پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانی

هدف این ابزار اندازه گیری بهزیستی روانی است.ودارای ۱۲ ماده وپایایی وروایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.