پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۹۰ سوال که ۹ خرده مقیاس را مورد ارزیابی قرار می دهد . دارای ۲۴ صفحه اعتبار یابی و توضیحات در مورد پرسشنامه است . هنجار پسران و دختران ایرانی را دارد .