پرسشنامه مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر

هدف این آزمون اندازه گیری باورهای محدودکننده انتخاب همسر است.ودارای ۲۰ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است ودر پایان نمه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.