پرسشنامه مقیاس باورهای خود کار آمدی عمومی

هدف این آزمون اندازه گیری صلاحیت و شایستگی شخصیت است. ودارای ۱۰ ماده وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخورداراست ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.