پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی (اضطراب و افسردگی ) مقیاس هد

50,000 ریال – خرید
این ابزار سطه اضطراب وافسردگ را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه می گیرد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد واز روایی برخوردار است.