پرسشنامه مقیاس بالینی بیمارستانی (اضطراب و افسردگی ) مقیاس هد

این ابزار سطه اضطراب وافسردگ را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه می گیرد.وشامل ۱۴ عبارت و روش نمره گذاری میباشد واز روایی برخوردار است.