پرسشنامه مقیاس بازداری رفتاری-فعال سازی فعال سازی کارور و رایت

هدف این آزمون ارزیابی تفاوت های فردی در حساسیت سیستم های بازداری وفعال سازی رفتاری است.ودارای ۲۰ سوال و روش نمره گذاری است.