پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی(ماخ)

این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است که هر سوال دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ،یک و دو به آنها تعلق می گیرد.