پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی(ماخ)

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال است که هر سوال دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ،یک و دو به آنها تعلق می گیرد.
40,000.00 ریال – خرید