پرسشنامه مقیاس اندازه گیری نگرش نسبت به سیگار کشیدن

هدف این آزمون اندازه گیری نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن است.ودارای ۱۷ سوال وروش نمره گذاری میباشد که از پایایی و روایی برخوردار است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.