پرسشنامه مقیاس اندازه گیری برتری های زود -دیر خوابیدن

هدف این آزمون اندازه گیری سنخ های شخصیتی است. ودارای ۱۲ ماده و روش مره گذاری میباشد که از پایایی وروایی برخوردار است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.