پرسشنامه مقیاس افسردگی مرگ

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون اندازه گیری افسردگی مرگ است.ودارای۱۹ماده میباشد که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای به شکل دو گزینه ای تنظیم شده است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.