پرسشنامه مقیاس افسردگی مرگ

هدف این آزمون اندازه گیری افسردگی مرگ است.ودارای۱۹ماده میباشد که در یک طیف لیکرت ۵ رتبه ای به شکل دو گزینه ای تنظیم شده است. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد.