پرسشنامه مقیاس افسردگی .اضطراب استرس

این ابزار دارای ۲۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا ،کم،متوسط است ودارای روایی و پایایی وروش نمره گذاری است.