پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس

کاربردمهم این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطراب،واسترس است.واز اعتبار وروایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات میباشد.