پرسشنامه مقیاس اعتیاد به اینترنت

این پرسشنامه کامل بوده و علاوه بر توضیحات لازم در خصوص پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری برای ۳ خرده مقیاس در این خصوص است . اعتبار و روایی کامل دارد و مناسب برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی است .