پرسشنامه مقیاس اعتماد در روابط شخصی نزدیک

20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،تا حدی موافقم،نظری ندارم،تا حدی مخالفم، مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.