پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS (فرم کودکان )

 این پرسشنامه برای سنجش اضطراب کودکان ۶تا ۱۲ سال مناسب است ۴۵ سوال دارد که ۳۸ سوال نمره گذاری می شود  ۶ خرده مقیاس را می سنجد