پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS (فرم کودکان )

20,000.00 ریال – خرید
 این پرسشنامه برای سنجش اضطراب کودکان ۶تا ۱۲ سال مناسب است ۴۵ سوال دارد که ۳۸ سوال نمره گذاری می شود  ۶ خرده مقیاس را می سنجد